โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ. นพดล พวงมณี)
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ศึกษาหลักการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หลักการของ Electronic  Data  Processing  (EDF) ระเบียบวิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ตัวอย่างการใช้งานด้านวิศวกรรม