สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติเช่น แบบจำลองข้อมูลแบบสตาร์และแบบจำลองข้อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้อมูลการแปลงข้อมูลและการนำข้อมูล เข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า การบำรุงรักษาคลังข้อมูลโอแลป กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล เครื่องมือต่างๆ ในการทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล