ทราบถึงหลักการออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญ ประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงานทางธุรกิจ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างรายงานให้เหมาะสำต่กการใช้งาน และเข้าใจถึงหลักการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน