ศึกษาแนวคิดและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น ความเป็นอิสระของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลระดับต่างๆ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบลำดับชั้น และเครือข่าย การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล(SQL) ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกคืนข้อมูล การควบคุมการใช้งานร่วมกัน และพื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูล