การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผล งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่ มีการพัฒนา ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ ข้อมูลในขั้นสูงที่ ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร งานในองค์กร