สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับ อาจารย์เอนก นามขันธ์ สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านห้องเรียนนี้ได้

ทราบถึงหลักการออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญ ประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงานทางธุรกิจ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างรายงานให้เหมาะสำต่กการใช้งาน และเข้าใจถึงหลักการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผล งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่ มีการพัฒนา ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ ข้อมูลในขั้นสูงที่ ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร งานในองค์กร

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผล งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่ มีการพัฒนา ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ ข้อมูลในขั้นสูงที่ ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร งานในองค์กร

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผล งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่ มีการพัฒนา ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ ข้อมูลในขั้นสูงที่ ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร งานในองค์กร

ศึกษาแนวคิดและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น ความเป็นอิสระของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลระดับต่างๆ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบลำดับชั้น และเครือข่าย การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล(SQL) ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกคืนข้อมูล การควบคุมการใช้งานร่วมกัน และพื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงาน ทางธุรกิจ หลักการพัฒนาโปรแกรม การจัดเตรียมข้อมูล และ การสร้างรายงาน

ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ โดยเน้นสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท หน่วยความจำ Cache และ หน่วยความจำ RAM และ BIOS สถาปัตยกรรมบัสภายนอกแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ การตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม