สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับ อาจารย์เอนก นามขันธ์ สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านห้องเรียนนี้ได้