การออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงาน ทางธุรกิจ หลักการพัฒนาโปรแกรม การจัดเตรียมข้อมูล และ การสร้างรายงาน

ศึกษาแนวคิดและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น ความเป็นอิสระของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลระดับต่างๆ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบลำดับชั้น และเครือข่าย การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล(SQL) ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกคืนข้อมูล การควบคุมการใช้งานร่วมกัน และพื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูล

ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ โดยเน้นสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท หน่วยความจำ Cache และ หน่วยความจำ RAM และ BIOS สถาปัตยกรรมบัสภายนอกแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ การตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม