นักศึกษาที่ลงทะเบียนกับอาจารย์เอนก นามขันธ์ และได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรียน คะแนนสอบ คะแนนส่งงาน และการใช้งานต่างๆ ของระบบไว้เพื่อสรุปผลคะแนน และเพื่อประโยชน์ในการนำไปประกอบงานวิจัยต่อไป

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผล งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่ มีการพัฒนา ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ ข้อมูลในขั้นสูงที่ ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร งานในองค์กร