นักศึกษาที่ลงทะเบียนกับอาจารย์เอนก นามขันธ์ และได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรียน คะแนนสอบ คะแนนส่งงาน และการใช้งานต่างๆ ของระบบไว้เพื่อสรุปผลคะแนน และเพื่อประโยชน์ในการนำไปประกอบงานวิจัยต่อไป