ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา รวมถึงการรับรู้ กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ อิทธิพลและความสามารถของกลุ่ม การบริหารความขัดแย้งและการพัฒนาองค์การพร้อมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์การแนวทางการศึกษาใช้กรณีศึกษาและมีตัวอย่างประกอบ