ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ผู้คนติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เข้าถึงสื่อบันเทิงต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะ เป็นดูหนัง ฟังเพลง รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นช่องทางใหญ่ที่จะช่วย สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งก่อตั้งไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดําเนินมา กว่าสิบปี และนั่นทําให้ online Marketing กลายมาเป็นส่วนสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด หรือกําลังจะเริ่มต้นการทำตลาดออนไลน์ก็ตาม

จึงจำเป็นต้องศึกษาการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและนำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการวางแผนการทำตลาดออนไลน์ เน้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการทดลองใช้สินค้าหรือบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ การสร้างความผูกพันต่อตราสินค้าเพื่อกระตุ้นการรับรู้ นำจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการซื้อ โดยในสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาสื่อออนไลน์ต่างๆ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการมีจริยธรรมในการทำธุรกิจออนไลน์