ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

93 0008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                             3 (2-2-5)

(Educational Innovation and Information Technology)

                   หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรมในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้  และประเมิน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาสมัยใหม่

           Principles, concepts, designs, applications, and assessments of learning materials, innovations, information technologies and communicative information technology, information technology laws, virtue and moral in the use of innovation and ICT, problems and solutions in the use of innovations and ICTs, development of potential in application and assessment of learning materials, innovations, and ICTs, and ability to use ICTs for education in the new era.