การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ     

(Business Process Analysis and Development) 

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาเครื่องมือหรือวิธีการในการวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ  แผนภูมิกระบวนการ (Activity Process Mapping) แผนภูมิ สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Re-engineering) เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ