คำอธิบายรายวิชา

          พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษารายจ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุน รายจ่ายภาครัฐบาล การส่งออกและการนำเข้าสุทธิ แนวคิดการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานโดยรวม ดัชนีชี้สภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการว่างงาน รวมไปถึงนโยบายการเงินและการคลังเพื่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่ของนโยบายและหน่วยงานที่กำหนดนโยบายดังกล่าว บทบาทหน้าที่ของภาคการเงินและสภาบันการเงิน

แนวคิดและสามารถอธิบายถึงระดับราคาสินค้าและปริมาณสินค้าดุลยภาพผ่านเส้นอุปสงค์ อุปทาน นโยบายรัฐบาลในการกำหนดราคาขั้นสูง การกำหนดราคาขั้นต่ำ ความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมถึงการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแทรกแซงตลาด ทฤษฎีการผลิต  จุดมุ่งหมายในการผลิต การกำหนดราคาตลาด อาทิ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย

          ศึกษาการจัดการกิจกรรมทางการเงินและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินทั้งในด้านการจัดหาและการจัดสรรเงินทุนธุรกิจตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลทางการเงิน