ศึกษาแนวคิด  และบทบาทของภาษีอากร ที่สัมพันธ์กับนโยบายการคลังของรัฐ  ลักษณะของภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร  หลักเกณฑ์ วิธีประเมิน   และการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ    เช่น  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และการภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไป