บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของการผลิต ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพยากรณ์ การวางแผน การตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเภทของกระบวนการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง การใช้เทคนิคข่ายงาน PERT/CPM การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม