คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง  กระดาษทำการ และงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินสดย่อย และระบบใบสำคัญ


คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย