คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน องค์การและจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์การและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล ความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ  การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การบริหารคุณภาพโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การนำเสนอโครงการ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ