วิชาบังคับก่อน : 13 2201 กรรมวิธีการผลิต

ปฏิบัติงานกล฿งโลหะ เช่น กลึงยันศูนย์ กลึงเรียว และ เกลึงเกลียว การกัดโลหะ เช่นการกัดผิวเรียบ

กัดร่องและกัดเฟื่องตรง การไสผิวเรียบ การใสผิวเอียงและไสร่องฉากการเจียระไน ผิวราบและทรงกระบอก

การเจาะ การกลุงและกัดด้วยเครื่อง CNC

วิชาบังคับก่อน : 13 2201 กรรมวิธีการผลิต

ปฏิบัติงานกล฿งโลหะ เช่น กลึงยันศูนย์ กลึงเรียว และ เกลึงเกลียว การกัดโลหะ เช่นการกัดผิวเรียบ

กัดร่องและกัดเฟื่องตรง การไสผิวเรียบ การใสผิวเอียงและไสร่องฉากการเจียระไน ผิวราบและทรงกระบอก

การเจาะ การกลุงและกัดด้วยเครื่อง CNC