คำอธิบายของรายวิชา

พลศาสตร์ของสนาม ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุกต์ใหม่ การประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ในชีชีวิตประจำวันและงานอุตสาหกรรม