ศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับทางระบบพลังงานทดแทน

12 3501  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                                3(3-0-6)

             Engineering Electronics

วิชาบังคับก่อน  :  12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์สวิตช์กึ่งตัวนำ คุณสมบัติด้านกระแส แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์สวิตช์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คุณสมบัติพื้นฐานของไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายที่ใช้ ทรานซิสเตอร์ (BJT)  มอสทรานซิสเตอร์ (MOS Transistor) ซีมอสทรานซิสเตอร์ (CMOS Transistor) และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ (BiCMOS Transistor)  การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายโอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออร์และการประยุกต์ใช้ แหล่งจ่ายไฟแบบโมดูล