ความรู้ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ เมตริกซ์ เลขยกกำลังฟังก์ชันลอการิทึม เซต และตรรกศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในรายวิชาต่างๆรวมทั้งการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน