บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและสิ่งเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติการ การรักษาระเบียบวินัย และแรงงานสัมพันธ์