แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเพื่อให้องค์การปรับตัวข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร