ศึกษาปัจจัยว่าด้วยองค์ประกอบขององค์การสภาพแวดล้อมขององค์การ ตลอดจนปัจจัยประกอบ (Contingency Factors) ที่พึ่งนำเข้าร่วมพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การ ตลอดจนการแบ่งส่วนองค์การ (Departmentalization) ขององค์การทั่วไป และองค์การสาธารณะ (Public organization) ตลอดจนเทคนิควิธีการในการปรับโครงสร้างขององค์การ (Reorganization) การปฏิรูประบบบริหาร (Administrative Reform) การสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์การ (Reinventing) การรื้อปรับระบบกระบวนการหลักในองค์การ (Reengineering)

หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์ เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร