หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์ เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร