ศึกษาสาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์ หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง เซอร์กิตอินเตอร์รับเตอร์ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์ หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน เคอร์เรนท์เซนเซอร์ โวลท์เตจเซนเซอร์ หลักการโครงสร้างและคุณลักษระของรีเลย์ระบบป้องกัน รีเลย์กระแสเกินและแรงดันเกิน รีเลย์ผลต่าง รีเลย์รู้ทิศทาง รีเลย์วัดระยะทาง ไพล๊อตรีเลย์ นัมเมอริคอลรีเลย์ การแบ่งโซนของระบบป้องกัน การประสานการทำงานของรีเลย์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ไฟฟ้า บัส หม้อแปลง สายส่ง และสายป้อน 

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทซิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคาร์โน แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรชิพรีจีสเตอร์ วงจรซีเควนเชียล ระบบดิจิตัลแบบต่างๆ ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการเชื่อมต่อ หน่วยความจำ การเชื่อมต่ออินพุท-เอาท์พุท การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบการควบคุม