00 7018 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 3 (2 2 5)

Reading and Writing English

ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านระดับหนึ่งย่อหน้า ได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคาศัพท์ การเดาความหมายของคาศัพท์และดูจากส่วนประกอบของคาศัพท์ ฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ การอ่านบทความ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แล้วสามารถเขียนสรุปความคิดเห็นในระดับประโยคและระดับย่อหน้าได้