การพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยการเขียน และการโต้ตอบดยการพูดในทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนบันทึก ข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ข้อความโต้ตอบทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายสอบถาม จดหมายร้องเรียนและปรับความเข้าใจ จดหมายเชิญ จดหมายเสนอราคา จดหมายขอโทษและจดหมายขอบคุณ

           การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดโทรศัพท์ การคุยตอบโต้กบัผู้อื่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การบรรยายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษอังกฤษสั้น ๆ