ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายทางการบัญชี
สำนวนภาษาและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารทางธุรกิจการบันทึกรายการบัญชี
การผ่านรายการและการจัดทำงบการเงิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการบัญชีและผู้เกี่ยวข้องในบริบททางธุรกิจ