คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย การสื่อสารอินเตอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) ระบบประมวลผล ภัยคุกคาม ความมั่นคงของระบบจริยธรรม สังคมไซเบอร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป