Logo of Thonburi University

รหัสวิชา  31 3211
ชื่อวิชา  ระบบปฏิบัติการ
หน่วยกิต   3 (2-3-6)
อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์สิทธิศักดิ์    ทองสุข
วิชาบังคับก่อน  วิชา  31 2204  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การซิงโครไนซ์กระบวนการ การโปรแกรมแบบขนาน การล๊อคแบบระดับชั้น การจัดการกรณีที่เกิด Dead Lock การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดสรรกระบวนการ การจัดการเวลาทำงานของ CPU การจัดการอุปกรณ์อินพุต/เอทต์บุต การัดการแฟ้มข้อมูล มัลติโปรเซสเซอร์ ระบบแบบกระจาย ประสิทธิภาพของระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ