หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะ การสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลในการพัฒนาโครงงาน

เปิดให้นักศึกษาที่สอบเทียบโอนความรู้ (CE)

รายวิชานี้เปิดให้สำหรับนักศึกษาที่ ต้องสอบเทียบโอนความรู้ (CE) ดังนั้นนักศึกษาควรจะศึกษาก่อนที่จะเข้าสอบ

ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความถี่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของการถดถอย การตัดสินใจเชิงสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาหัวข้อที่แตกต่างจากรายวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อใหทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสมของหัวข้อ

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล OSI Model หลักการและสถาปัตยกรรมของโปรโตคอล แบบจำลองและการทำงานของการสื่อสารแบบเปิด หลักการของการสื่อสารข้อมูล การเข้ารหัส สื่อสัญญาณ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพล็กซ์ การสวิตซ์วงจร การสวิตซ์แพคเก็ต โทโพโลยีและโปรโตคอลของเครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล OSI Model หลักการและสถาปัตยกรรมของโปรโตคอล แบบจำลองและการทำงานของการสื่อสารแบบเปิด หลักการของการสื่อสารข้อมูล การเข้ารหัส สื่อสัญญาณ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพล็กซ์ การสวิตซ์วงจร การสวิตซ์แพคเก็ต โทโพโลยีและโปรโตคอลของเครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น