หลักการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การประยุกต์ขั้นตอนวิธี หลักการเขียนโปรแกรม ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างตามลำดับ โครงสร้างการตัดสินใจ โครงสร้างการวนรอบ  โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แถวลำดับ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม