ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  การคำนวณต้นทุนตามระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน  ปริมาณ และกำไร  การวิเคราะห์ต้นทุน  การวิเคราะห์ผลต่างข้อมูลทางต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ  การกำหนดราคาสินค้าและราคาโอน การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินกิจการ  เพื่อความยั่งยืนภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน  การวิเคราะห์จ่ายลงทุน การจัดทำงบประมาณ การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน และการวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  คำศัพท์และความหมายของต้นทุนแนวคิดของต้นทุนประเภทต่างๆ องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต  ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนช่วง การผลิต  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย การสิ้นเปลือง  งานที่บกพร่องและเศษซาก ต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและต้นทุนฐานกิจกรรม