อ.สุณัฐวีย์ น้อยโสภา 

สอน บริหาร

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎข้อบังคับต่างๆ ทางธุรกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจะระหว่างประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา