ระบบและกลไกการค้าและธุรกิจระห่างปรเทศประเภทของสัญญาการซื้อ - ขาย หน้าที่ของผู้ซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท ทางการขนส่งระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและระบบฮาร์โมไนซ์ การระงับข้อพิพาททางการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของ WTO EU AEC และกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ และกรณีศึกษาด้านกฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร

อ.สุณัฐวีย์ น้อยโสภา 

สอน บริหาร

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์ทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎข้อบังคับต่างๆ ทางธุรกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจะระหว่างประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา