อาจารย์ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ

สอนบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้อมทางด้านการตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจระดับต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการตลาดแบบบูรณาการในปัจจุบัน