ความหมาย บทบาท และความสำคัญของนโยบายผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารตราสินค้าและการสร้างตราสินค้าระดับโลก การเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ นโยบายและเทคนิคในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเมือง กฏหมาย สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของต่างประเทศ โดยเน้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล โดยใช้หลักการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจใช้ข้อมูลแก้ปัญหา และมีการประยุกต์ใช้หลักการคิดสำหรับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ

สอนบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้อมทางด้านการตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจระดับต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการตลาดแบบบูรณาการในปัจจุบัน