ข้อมูลด้านการค้า การเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นโยบายการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โอกาส อุปสรรคทางธุรกิจของนักลงทุนไทยและกรณีศึกษาการลงทุนของธีกิจในกลุ่มอาเซียน