การบูรณาการความรู้ทางวิชาการของหลักสูตรสู่การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปสู่การปฎิบัติได้เป็นอย่างดี มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทฤษฎีแนวคิดการจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค เทคนิคการเจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรม กรณีศึกษาขององค์การที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

ข้อมูลด้านการค้า การเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นโยบายการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โอกาส อุปสรรคทางธุรกิจของนักลงทุนไทยและกรณีศึกษาการลงทุนของธีกิจในกลุ่มอาเซียน