ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ใน  ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซัพพลายเชน ต้นทุนโลจิสติกส์และแนวคิดบริหารซัพพลายเชน การประเมินความสามารถของซัพพลายเชน การบริหารซัพพลายเชน กรณีศึกษา หรือแบบปฏิบัติที่ดีทางด้านการจัดการ  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ใน        ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซัพพลายเชน ต้นทุนโลจิสติกส์และแนวคิดบริหารซัพพลายเชน การประเมินความสามารถของซัพพลายเชน การบริหารซัพพลายเชน กรณีศึกษา หรือแบบปฏิบัติที่ดีทางด้านการจัดการ           โลจิสติกส์และซัพพลายเชน