บทบาทและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดซื้อสีเขียว พลังงานสีเขียว การขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดของเสียเพื่อสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบความยั่งยืน (Sustainable) กรณีศึกษาปัญหาทางด้านซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

หลักการเบื้องต้นของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Solver (MS Excel) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจำลองปัญหาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) ปัญหาด้านการจัดตารางการทำงาน (Schedule Problem) ปัญหาด้านการจัดตำแหน่งที่ตั้ง (Facility Location Problem) ปัญหาด้านการจัดตำแหน่งการวางสินค้าหรือสัมภาระ (Load Planning Problem) และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง