ศึกษากระบวนการการพัฒนาและนำองค์ประกอบของการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  การขายโดยพนักงาน  การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางการตลาด เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้าและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  สินค้าและตรายี่ห้อ   และเพื่อกระตุ้นการซื้อของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ ติดตามและประเมินผล