ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายราคา  ศึกษาโครงสร้างของต้นทุน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  กลยุทธ์การกำหนดราคา  การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงราคา  การใช้ราคาเป็นเครื่องมือใน  การแข่งขัน  การกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภค  ความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภคกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฏหมายและการนำไปประยุกต์ใช้ในการตลาด

ศึกษากระบวนการการพัฒนาและนำองค์ประกอบของการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  การขายโดยพนักงาน  การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางการตลาด เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้าและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  สินค้าและตรายี่ห้อ   และเพื่อกระตุ้นการซื้อของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ ติดตามและประเมินผล