อ.อมรรัตน์ 
สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการผลิต หลักเบื้องต้นของโครงสร้างต้นทุนการผลิต การวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แนวความคิดสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การปรับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่ กลยุทธ์การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การบริการหลังการขาย  ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผู้บริโภคในการเสนอสินค้าและบริการที่ดี