วิชาภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจและนำมาใช้ในการการจัดตั้งบริษัทจำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

ศึกษาขอบข่ายช่องทางการจัดจำหน่าย ระบบการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า  กระบวนการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย  กระบวนการเจรจาต่อรองช่องทางสมัยใหม่  การคัดเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การคัดเลือกคน  หลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนจริยธรรม/จรรยาบรรณของคนกลางในการกระจายสินค้า


ศึกษาแนวคิดการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ กระบวนการพัฒนาและนำองค์ประกอบของการตลาดออนไลน์ รูปแบบต่างๆ เพื่อมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า วางแผนการทำตลาดออนไลน์ เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้า และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ รวมถึงสินค้า การสร้างแบรนด์ เพื่อกระตุ้นการซื้อและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อออนไลน์ ประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อที่ใช้ในการตลาดออนไลน์ การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนคุณธรรมทางการตลาดทางการตลาดออนไลน์


อ.อมรรัตน์ 
สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการผลิต หลักเบื้องต้นของโครงสร้างต้นทุนการผลิต การวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แนวความคิดสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การปรับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่ กลยุทธ์การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การบริการหลังการขาย  ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผู้บริโภคในการเสนอสินค้าและบริการที่ดี