บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล  การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทน  การจัดสวัสดิการและสิ่งเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร