คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า ได้แก่หลักการและการใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองที่สภาวะอยู่ตัวของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและอันดับสอง การใช้คอมพิวเตอร์ในการซิมมูเลตวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ