ชื่อ นายเอกพล  ทับพร 

สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


เป็นการปรับปรุงคุณภาพในการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับอุดมศึกษา